Stadgar

§ 1 SYFTE
Nacka Förenade Båtklubbar (NFBK) är en sammanslutning av ideella båtklubbar inom Nacka kommun. NFBK har till uppgift:

 • Att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer,
 • Att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark- och vattenområde på Härsö,
 • Att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen.

 

§ 2 MEDLEMSKAP
Varje inom Nacka kommun verksam båtklubb, kan efter skriftlig ansökan inväljas som medlem. Sådant val förrättas av styrelsen, varvid erfordras ⅔-majoritet.

Årsavgift betalas för varje båtägande medlem. Det åligger varje medlemsklubb att inför årsmötet till NFBK:s sekreterare översända aktuell uppgift om antalet båtägande medlemmar. Årsavgiften, som för varje år beslutas av årsmötet, skall vara NFBK tillhanda senast den 31 maj.

Medlemsklubb som vill utträda ur NFBK skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Uteslutning av medlemsklubb kan ske om den agerar på ett sätt som motverkar NFBK:s syften och intressen. Uteslutning kan även ske på grund av icke fullgjorda stadgade skyldigheter.

Beslut om uteslutning fattas av ordinarie eller extra årsmöte på förslag av styrelsen. I god tid innan styrelsen tar slutlig ställning till förslag om uteslutning, skall medlemsklubb ges möjlighet att yttra sig. Kallelse till årsmöte med uteslutningsärende skall tydligt ange detta med motivering. För beslut om uteslutning erfordras minst ⅔-majoritet.

§ 3 REPRESENTANTSKAPET
Det högsta beslutande organet i NFBK utgörs av representantskapet, bestående av en representant för varje medlemsklubb. Utöver ordinarie årsmöte kan styrelsen vid behov sammankalla representantskapet till extra möte.

NFBK:s sekreterare skall hållas underrättad om vem som är medlemsklubbs representant, samt e-postadress och telefonnummer till denne. Representanten bör vara styrelseledamot i sin klubb och anses i alla sammanhang representera den.

Varje ansluten klubbs representant skall kallas till möte minst 10 dagar innan samman- komsten, normalt via e-post. Varje närvarande representant äger en röst.

Alla frågor avgörs med enkel majoritet, såvida icke annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst. Alla beslut fattas med öppen omröstning, såvida ej annat begärs.

§ 4 STYRELSEN
Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, valberedare samt minst en suppleant.

Alla ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. Ordförande samt suppleant utses ett år, och övriga ledamöter året därpå. Om möjligt föreslås en sittande ledamot som ordförande i styrelsen. Fyllnadsval på ett år kan förekomma.

En ledamot fungerar som valberedare och samordnar medlemsklubbarnas valberedningar. Inför årsmötet skall valberedaren kontrollera vilka styrelseposter som behöver tillsättas av årsmötet och begära in förslag på lämpliga kandidater från medlemsklubbarna.

När ett intresse- eller remissärende inkommer bedömer styrelsen om det ska behandlas, och om den hanterar det själv eller om en kommitté bestående av för ärendet lämpade personer ska sammankallas.

Föreningen tecknas av ordförande, kassör och sekreterare, var för sig.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 2 ledamöter är närvarande. Alla frågor avgörs med enkel majoritet, såvida icke annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

§ 5 ÅRSMÖTE
Representantskapets årsmöte skall hållas senast den 31:a mars. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Fråga om årsmötet är behörigen utlyst
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Föredragning av verksamhetsberättelse
 7. Föredragning av balans och resultaträkning
 8. Föredragning av revisionsberättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Propositioner och motioner
 11. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya året
 12. Val av styrelse
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant
 14. Rapporter
 15. Mötets avslutande.

 

Till årsmötet har varje medlemsklubb rätt att inlämna motioner. För att dessa skall upptas till behandling vid årsmötet måste motionerna vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar innan årsmötet.

§ 6 HÄRSÖ
Styrelsen ansvarar för tillsyn och förvaltning av det arrenderade området. En av styrelsen tillsatt funktionär samordnar och leder drift och tillsyn av Härsö. Denne arvoderas enligt beslut av styrelsen.

Medlemsklubb i NFBK har arbetsplikt på Härsö, ett arbetspass per år, efter kallelse av styrelsen. En av årsmötet beslutad avgift påföres den medlemsklubb som missat en arbetsplikt.

Medlem i klubb ansluten till NFBK som för sin klubbs standert ligger fritt på Härsö, för annan båt betalas en hamnavgift som beslutas av styrelsen.

§ 7 STADGEÄNDRING
Föreligger förslag till stadgeändring skall detta framgå av kallelsen, som skall vara medlems- klubbarna tillhanda senast 20 dagar innan mötet. Till kallelsen skall bifogas förslag till stadge- ändring med motivering. För att ändringsförslaget skall antas fordras 2/3-majoritet vid två på varandra följande representantskapsmöten, varav ett skall vara årsmötet.

§ 8 REVISION
Revisorerna skall under verksamhetsåret fortlöpande ta del av räkenskaperna. Minst en gång under verksamhetsåret skall kassainventering ske. Revisorerna skall granska styrelsens och representantskapets protokoll. Till årsmötet skall revisorerna avge skriftlig revisionsberättelse, samt föreslå eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 UPPLÖSNING
Kallelse med uppgift om att frågan om upplösning kommer att behandlas skall vara samtliga medlemsklubbar tillhanda minst 20 dagar innan mötet. För beslut om upplösning fordras minst 2/3-majoritet på två representantskapsmöten med minst en månads mellanrum. Vid upplösning skall NFBK:s eventuella tillgångar eller skulder fördelas i proportion till senaste årets erlagda medlemsavgifter.

Stadgarna reviderades genom beslut av medlemsmötet 2019-11-06 samt årsmötet 
2020-05-18